ФОТОГРАФИИ

243 views

Презентация книги «Атлас черкесского (адыгского) шичепшина»

На днях в столице Карачаево-Черкесии городе Черкесске состоялась презентация книги Замудина Гучева «Атлас черкесского (адыгского) шичепшина». Презентация в городе...

491 views

В КЧР прошёл III Северо-Кавказский гражданский форум “Архыз XXI”

В КЧР прошёл III Северо-Кавказский гражданский форум "Архыз XXI". Его участниками стали более 300 руководителей и членов НКО...

393 views

Адэжьхэм я фэеплъу

Накъыгъэм и 21-м Къэрэшей-Черкесым деж щекIуэкIaщ адыгэхэм я щыгъуэ махуэм теухуа Iуэхугъуэхэр. Щыгъуэ махуэр епхащ илъэсищэкIэ екIуэкIa, гур...

713 views

Мэлыжьыхьым и 25-р – Адыгэ ныпым и Махуэр Черкесск къалэм Iэтауэ щагъэльэпIащ

МахуэщIым ипкъ иту, автопробег ирагъэкIуэкIащ, къалэм и нэхъыщхьэ уэрамым ныбжьыщIэхэри нэхъыжьхэри ныпхэр яIыгъыу ирикIуащ. Автоколоннэри лъэсу къехахэри "Лъэпкъхэм...

618 views

Мэлыжьыхьым и 17-м Къэрэшей-Черкесым хьэщIэ лъапIэхэр иригъэблэгъащ

Мэлыжьыхьым и 17-м Къэрэшей-Черкесым хьэщIэ лъапIэхэр иригъэблэгъащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIа ди къуэш ди шыпхъухэр гуфIэгъуэ IуэхукIэщ къызэрыкIуар. Къеблэгъахэр щыIащ...

545 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр Черкесск къалэм

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ди адэжьхэм ягъэлIапэу щыта махуэщIхэм ящыщщ. Абы къыхэкIыу махуэ гъэщIэгъуэным гулъытэ хуащIащ Черкесск къалэм...

818 views

Праздничный вечер “Дыгъэгъазэ”

22 декабря в Черкесске прошёл праздничный вечер "Дыгъэгъазэ", организованный ОД "Молодёжное Адыгэ Хасэ".

696 views

Лъэпкъэгъухэм папщIэ

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 7-м Черкесск къалэм деж «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм пэкIу (митинг) иригъэкIуэкIащ. ПэкIумкIэ щIалэгъуалэм къигъэлъэгъуащ...

750 views

Я фэеплъу

Мы махуэхэм Хьэбэз районым хыхьэ Али Бэрдыкъуэ къуажэм деж мини-футболымкIэ турнир щекIуэкIащ. Мы гъэм турнирыр ещанэу ирагъэкIуэкIащ. Хабзэ...

520 views

Зэпыщ1эныгъэр – лъэпкъыр къызэтенэным и хэк1ып1эщ

Шыщхьэ1ум (августым) и 11-м я Хэкужь ялъагъуну, лъэпкъэгъухэм я щэнхабзэм, хабзэм 1упщ1, нэхъ гъунэгъу  зыхуащ1ыну къэк1уащ Тыркум щыщ...