ФИЛЬМХЭР

1718 views

Б.Шинкуба итха “Последний из ушедших” романым щыщ пычыгъуэ дгъэхьэзыращ

Накъыгъэм и 21-м - Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу, Мылый Зеленчук ( Ботэщей) къуажэм дэт курыт еджапIэм и...