РЕПОРТАЖХЭР

457 views

Фэеплъ махуэр (Адыгэ Хьэблэ)

Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэр ягъэлъапIэ адыгэхэр здэпсэу дэтхэнэ къэралми. Фэеплъ махуэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэр Къэрэщей-Черкесми щекIуэкIaщ. Апхуэдэу...

548 views

Фэеплъ махуэм (Хьэгъундыкъуей)

Накъыгъэм (майм) и 20м КъЧР-м хыхьэ Адыгэ къуажэхэм ящыщ Хьэгъундыкъуейм деж фэплъ Iуэхугъуэхэр щекIуэкIащ. Фэеплъ программэр  гъэщIэгъуэн ищIaщ...

933 views

Щэнхабзэ фестивалыр

Иджыблагъэ Черкесск къалэм щекIуэкIащ адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэм теухуа фестивалыр. Нэхъыщхьэ дыдэу утыкум итащ лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуа, и Iэзагъэр...

1272 views

Шууейхэм я гъуэгу

2011 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 25-м, Адыгэ ныпым и Махуэм, «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм Хьэбэз районым и...

1287 views

Iуащхьэмахуэ и щыгум

2009 гъэм «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэмрэ ди къуэш лъэпкъым – абазэхэм – ящыщ щIалэхэмрэ Iуащхьэмахуэ и щыгум...

1071 views

АдыгэлIым и щIыхькIэ

Псэужамэ, шыщхьэIум (августым) и 4-м илъэс 55-рэ ирикъунут къэрал, жылагъуэ IуэхущIакIуэ, адыгэлI щыпкъэу зи гъащIэр езыхьэкIа Шыбзыхъуэ Фрал...

3629 views

Адыгэшым и лъэужьыр

Шыр адыгэм ижь-ижьыж лъандэрэ къыдогъуэгурыкIуэ. Ар зауэлIми, зекIуэлIми и ныбжьэгъу пэжщ. Шагъдиир нэгъуэщI лъэпкъышхэм икъукIэ къащхьэщокI. Мы зэманым...

819 views

Накъыгъэм и 21- м Черкесск къалэм деж щекIуэкIащ фэеплъ Iуэхугъуэхэр

Накъыгъэм и 21- м Черкесск къалэм деж щекIуэкIащ фэеплъ Iуэхугъуэхэр. Ахэр траухуащ кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 152-рэ зэрырикъуам....

2180 views

Лабэдэсхэм я гуауэ

Накъыгъэм и 21-р Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэщ. А махуэм иIэ мыхьэнэр зэрытхулъэкIкIэ къэдгъэлъэгъуащ тхыдэр IупщIу къызыхэщ хъыбарымкIэ.