ПСАЛЪЭ ГУБЗЫГЪЭ

324 views

Адыгэ Хабзэр

Адыгэ Хабзэр ар сыт? Сыт хуэдэ хабзэхэр зыхиубыдэрэ, абыхэм я купщIэр, я къалэныр. Пасэм адыгэхэм хабзэм хэрызэрахьэу щытар,...