Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэр ягъэлъапIэ адыгэхэр здэпсэу дэтхэнэ къэралми. Фэеплъ махуэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэр Къэрэщей-Черкесми щекIуэкIaщ. Апхуэдэу Адыгэ Хьэблэ къуажэми теплъэгъуэ гъэщIэгъуэнхэр ягъэхьэзыращ.

comments powered by HyperComments