Нобэ “Черкесия ТВ”-м къытхуеблэгъащ усакIуэ, журналист гъуэзэджэхэу Брат Муратрэ Бемырзэ Зурабрэ. Адыгэ лъэпкъым и къуэфIхэр усэкIэ тха я дунейеплъыкIэ гъэщIэгъуэнымкIэ къыддэгуэшащ

 

comments powered by HyperComments