Накъыгъэм и 18-м «Адыги» этнопроектыр Черкесск къалэм щыхьэщIащ. Адыгэ щэнхабзэ и дахагъэр гупым къигъэлъэгъуэну хузэфIэкIащ. Театрализованнэ гъэпсыкIэ зыгъуэта теплъэгъуэхэр хуабэу цIыхухэм я гум къинэжащ.

comments powered by HyperComments