Накъыгъэм (майм) и 20м КъЧР-м хыхьэ Адыгэ къуажэхэм ящыщ Хьэгъундыкъуейм деж фэплъ Iуэхугъуэхэр щекIуэкIащ. Фэеплъ программэр  гъэщIэгъуэн ищIaщ мафIэхь Iуэхугъуэм.

comments powered by HyperComments