Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ къулейм и Iыхьэ нэхъ гуащIэ дыдэ хъуащ Кавказ зауэжь лъэхъэнэр, абы кIэух хуэхъуа накъыгъэм и 21- нэ махуэр. ИлъэсищэкIэ екIуэкIа зауэм и фэеплъу, абы хэкIуэда адэжьхэм я щIыхькIэ дэнэ къэрали щыпсэу адыгэхэм накъыгъэм и 21р щыгъуэ махуэу ирахьэкI. Къэрэшей-Черкесым и къалащхьэм дежи фэеплъ Iуэхугъуэхэр ирагъэкIуэкIащ.

comments powered by HyperComments