Адыгэ Хабзэр ар сыт? Сыт хуэдэ хабзэхэр зыхиубыдэрэ, абыхэм я купщIэр, я къалэныр. Пасэм адыгэхэм хабзэм хэрызэрахьэу щытар, нобэ лъэпкъым хабзэм зызэрыдигъэкIур. МИС а упщIэхэм я жэуапхэр къитащ адыгэм и тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ куууэ хззыщIыкI Бешто Аслъэн.

comments powered by HyperComments