СУРЭТХЭР

178 views

Иджыблагъэ щекIуэкIащ ГъукIэ Зэмудин и IэдакъэщIэкI

Иджыблагъэ Къэрэшей-Черкесым и къалащхьэ Черкесск деж щекIуэкIащ ГъукIэ Зэмудин и IэдакъэщIэкI “Атлас черкесского (адыгского) шичепшина” тхылъым теухуа презентацэр. Черкесск...

441 views

“Архыз-XXI” III-нэ Ищхъэрэ-Кавказ граждан форумыр КъЧР-м щекIуэкIaщ

Форумым хэтащ цIыху 300-м щIигъу. Ахэр къабгъэдэкIaщ Ищхъэрэ-Кавказ федеральнэ округым  щыIэ НКО-хэм. Абыхэм ящыщщ "ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ" жылагъуэ...

332 views

Адэжьхэм я фэеплъу

Накъыгъэм и 21-м Къэрэшей-Черкесым деж щекIуэкIaщ адыгэхэм я щыгъуэ махуэм теухуа Iуэхугъуэхэр. Щыгъуэ махуэр епхащ илъэсищэкIэ екIуэкIa, гур...

624 views

Мэлыжьыхьым и 25-р – Адыгэ ныпым и Махуэр Черкесск къалэм Iэтауэ щагъэльэпIащ

МахуэщIым ипкъ иту, автопробег ирагъэкIуэкIащ, къалэм и нэхъыщхьэ уэрамым ныбжьыщIэхэри нэхъыжьхэри ныпхэр яIыгъыу ирикIуащ. Автоколоннэри лъэсу къехахэри "Лъэпкъхэм...

543 views

Мэлыжьыхьым и 17-м Къэрэшей-Черкесым хьэщIэ лъапIэхэр иригъэблэгъащ

Мэлыжьыхьым и 17-м Къэрэшей-Черкесым хьэщIэ лъапIэхэр иригъэблэгъащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIа ди къуэш ди шыпхъухэр гуфIэгъуэ IуэхукIэщ къызэрыкIуар. Къеблэгъахэр щыIащ...

462 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр Черкесск къалэм

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ди адэжьхэм ягъэлIапэу щыта махуэщIхэм ящыщщ. Абы къыхэкIыу махуэ гъэщIэгъуэным гулъытэ хуащIащ Черкесск къалэм...

763 views

Праздничный вечер “Дыгъэгъазэ”

22 декабря в Черкесске прошёл праздничный вечер "Дыгъэгъазэ", организованный ОД "Молодёжное Адыгэ Хасэ".

639 views

Лъэпкъэгъухэм папщIэ

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 7-м Черкесск къалэм деж «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм пэкIу (митинг) иригъэкIуэкIащ. ПэкIумкIэ щIалэгъуалэм къигъэлъэгъуащ...

671 views

Я фэеплъу

Мы махуэхэм Хьэбэз районым хыхьэ Али Бэрдыкъуэ къуажэм деж мини-футболымкIэ турнир щекIуэкIащ. Мы гъэм турнирыр ещанэу ирагъэкIуэкIащ. Хабзэ...

475 views

Зэпыщ1эныгъэр – лъэпкъыр къызэтенэным и хэк1ып1эщ

Шыщхьэ1ум (августым) и 11-м я Хэкужь ялъагъуну, лъэпкъэгъухэм я щэнхабзэм, хабзэм 1упщ1, нэхъ гъунэгъу  зыхуащ1ыну къэк1уащ Тыркум щыщ...