583 views

Памяти великого земляка

В Иерусалиме увековечили память Станислава Дерева На Святой земле Иерусалима у подножия Храмовой Горы недалеко от мечети Аль-Акса...

1732 views

ШыщхьэIум (августым) и 1-м -Репатриантым и Махуэм

ШыщхьэIум (августым) и 1-м -Репатриантым и Махуэм (Хэкум къэзыгъэзэжам и Махуэм) — ирихьэлIэу Къэрэшей-Черкесым щыIэ «ЩIaлэгъуалэ Адыгэ Хасэ»...

639 views

ШыщхьэIум (августым) и 1-м -Репатриантым и Махуэм

ШыщхьэIум (августым) и 1-м -Репатриантым и Махуэм (Хэкум къэзыгъэзэжам и Махуэм) - ирихьэлIэу Къэрэшей-Черкесым щыIэ "ЩIaлэгъуалэ Адыгэ Хасэ"...

1327 views

Черкесский танец

22 декабря в г. Черкесске прошел праздничный вечер "Дыгъэгъазэ", организованный молодежным движением "Адыгэ Хасэ КЧР"  

1141 views

Праздничный вечер “ДЫГЪЭГЪАЗЭ” г. Черкесск

22 декабря в г. Черкесске прошел праздничный вечер "Дыгъэгъазэ", организованный молодежным движением "Адыгэ Хасэ КЧР"

769 views

Лъэпкъ Iуэху

Иужьрей илъэсхэм хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр нэхъ жыджэру Хэкужьым къеблагъэ хъуащ. Абы щыхьэт тохъуэ зи лъэпкъ къэзылъыхъуэжу,...

749 views

Театрым лъэпкъыр зэпищIэу

Тхьэмахуэ кIуам Черкесск къалэр щэнхабзэ и IуэхукIэ пшыхь гъэщIэгъуэн хэплъащ. Ар я фIыщIэщ Налшык къалэм къикIа ди лъэпкъэгъу...

791 views

Сидакъым и дыщэр

Сидакъхэ я лъэпкъыр, зэры-адыгэу дызыщыгуфIыкIын хъыбар хьэлэмэт иджыблагъэ Марокко къэралым хыхьэ Касабланкэ къалэм къикIыу къытIэрыхьащ. Мыбдеж щекIуэкIа, спорт...

757 views

Ди къэфакIуэхэр щыпашэщ

Куэд щIакъым Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ «Сэтэней» сабий цIыхубэ ансамблым «Орлята России» Урысейпсо зэхьэзэхум деж езанэ увыпIэр къыщилъэщу къызэрытхуеблэгъэжрэ....

760 views

Лъэпкъэгъухэм папщIэ

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 7-м Черкесск къалэм деж «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм пэкIу (митинг) иригъэкIуэкIащ. ПэкIумкIэ щIалэгъуалэм къигъэлъэгъуащ...

844 views

Жьыщхьэмахуэ хъуахэм — гулъытэ

ЗэрытщIэщи, жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-р — жьыщхьэмахуэ хъуахэм я Махуэщ. Ар зэрыкъэралу щагъэлъапIэ. Мы махуэм нэхъ тегъэчынауэ дадэ-нанэхэм...

625 views

Лъэпкъхэм я зэкъуэшыныгъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ ягъэбыдэу

Дагъыстан Республикэм ехъулIэныгъэ хэлъу щекIуэкIащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымрэкIэ я фестивалыр. Къэрэшей-Черкесым и командэ къыхэхам хэта спортсменхэм...

1528 views

Адыгэ фащэм и Махуэр

Адыгэ фащэм и Дунейпсо Махуэр япэу ягъэлъэпIауэ щытащ 2011 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 28-м Адыгэ Республикэм деж. 2012...

577 views

Правителствэм хэтхэр ягъэбелджылащ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правителствэм и тхьэмадэу трагъыхьа Къэзэнокъуэ Руслан и къэгъэлъэгъуэныгъэкIэ, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид арэзы техъуащ...

549 views

Зэхьэзэхуэм и призер хъуащ

Хьэбэзым и "АРР" футбол командэр иджыри ехъулIэныгъэфIкIэ къыхэщащ «Фэ топ» Урысейпсо финал зэхьэзэхуэу шыщхьэIум (августым) и 21-29 махуэхэм...

890 views

Ислъамыр – мамырщIэкъущ

Мы махуэхэм Черкесск къалэм дэт индустриально-технологическэ колледжым деж зэIущIэ щекIуэкIащ. Колледжым и унафэщI Байрамуков Ахъмэт и жэрдэмкIэ, колледжым...

778 views

Адыгэ Хэкум къихьахэм ящыщщ

Тхыдэ гъуэгуанэхэм илъэс куэдкIэ ирикIуэу, Кавказымрэ абы щыпсэу лъэпкъхэмрэ я къекIуэкIыкам икъукIэ убгъуауэ тепсэлъыхьахэм ящыщщ дунейпсо зэхэрызекIуэ Челеби...

562 views

«МахуищкIэ — анэншэу, интернетыншэу…»

Мыпхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт, Амирокъуэ И. и цIэр зезыхьэ гимназием и унафэщI Сэкий Нурдин иджыблагъэ проект...