ПРОЕКТЫ

688 views

Правителствэм хэтхэр ягъэбелджылащ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правителствэм и тхьэмадэу трагъыхьа Къэзэнокъуэ Руслан и къэгъэлъэгъуэныгъэкIэ, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид арэзы техъуащ...

668 views

Зэхьэзэхуэм и призер хъуащ

Хьэбэзым и "АРР" футбол командэр иджыри ехъулIэныгъэфIкIэ къыхэщащ «Фэ топ» Урысейпсо финал зэхьэзэхуэу шыщхьэIум (августым) и 21-29 махуэхэм...

1072 views

Ислъамыр – мамырщIэкъущ

Мы махуэхэм Черкесск къалэм дэт индустриально-технологическэ колледжым деж зэIущIэ щекIуэкIащ. Колледжым и унафэщI Байрамуков Ахъмэт и жэрдэмкIэ, колледжым...

904 views

Адыгэ Хэкум къихьахэм ящыщщ

Тхыдэ гъуэгуанэхэм илъэс куэдкIэ ирикIуэу, Кавказымрэ абы щыпсэу лъэпкъхэмрэ я къекIуэкIыкам икъукIэ убгъуауэ тепсэлъыхьахэм ящыщщ дунейпсо зэхэрызекIуэ Челеби...