ПРОЕКТЫ

1358 views

Абидокъуэ Люсанэ — Майм и 21-м — Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу

Майм и 21-м - Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм - ирихьэлIэу, Черкесия ТВ-м папщIэ адыгэ лъэпкъым щыщ цIыху жыджэрхэр...

1275 views

Унэж МуIэед — Майм и 21-м — Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу

Накъыгъэм (майм) и 21-м - Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм - ирихьэлIэу, "Черкесия ТВ"-м папщIэ адыгэ лъэпкъым щыщ цIыху...

1187 views

Аслъэн Али — Майм и 21-м — Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу

Майм и 21-м - Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу, "Черкесия ТВ"-м папщIэ адыгэ лъэпкъым щыщ цIыху жыджэрхэр къэпсэлъащ....

877 views

Эммэ Синд – Майм и 21-м – Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу

Майм и 21-м - Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу, "Черкесия ТВ" - м папщIэ адыгэ лъэпкъым щыщ цIыху...

1679 views

Театрыр зи 1эпэгъу

Театрыр лъэпкъым и гъУощ и напэщ. Ар къызыгурыIуэ сценарист, театрымрэ киномрэ я режиссёр, еплъыкIэ гъэщIэгъуэнхэр зиIэ ЕмкIуж  Андзор...

2490 views

Видео интервью с Азаматом Ашибоковым

Интервью с Азаматом Ашибоковым, который является единственным мастером в КЧР по изготовлению шык1эпшынэ.  

1162 views

Идущий в танце – интервью с Артуром Шеожевым

Шеожев Артур- черкес, несущий высокую культуру этнического танца. Знаток черкесской классики делится своими глубокими знаниями с молодёжью.  

1483 views

Черкесский танец

22 декабря в г. Черкесске прошел праздничный вечер "Дыгъэгъазэ", организованный молодежным движением "Адыгэ Хасэ КЧР"  

1270 views

Праздничный вечер “ДЫГЪЭГЪАЗЭ” г. Черкесск

22 декабря в г. Черкесске прошел праздничный вечер "Дыгъэгъазэ", организованный молодежным движением "Адыгэ Хасэ КЧР"

921 views

Лъэпкъ Iуэху

Иужьрей илъэсхэм хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр нэхъ жыджэру Хэкужьым къеблагъэ хъуащ. Абы щыхьэт тохъуэ зи лъэпкъ къэзылъыхъуэжу,...

864 views

Театрым лъэпкъыр зэпищIэу

Тхьэмахуэ кIуам Черкесск къалэр щэнхабзэ и IуэхукIэ пшыхь гъэщIэгъуэн хэплъащ. Ар я фIыщIэщ Налшык къалэм къикIа ди лъэпкъэгъу...

916 views

Сидакъым и дыщэр

Сидакъхэ я лъэпкъыр, зэры-адыгэу дызыщыгуфIыкIын хъыбар хьэлэмэт иджыблагъэ Марокко къэралым хыхьэ Касабланкэ къалэм къикIыу къытIэрыхьащ. Мыбдеж щекIуэкIа, спорт...

900 views

Ди къэфакIуэхэр щыпашэщ

Куэд щIакъым Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ «Сэтэней» сабий цIыхубэ ансамблым «Орлята России» Урысейпсо зэхьэзэхум деж езанэ увыпIэр къыщилъэщу къызэрытхуеблэгъэжрэ....

870 views

Лъэпкъэгъухэм папщIэ

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 7-м Черкесск къалэм деж «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм пэкIу (митинг) иригъэкIуэкIащ. ПэкIумкIэ щIалэгъуалэм къигъэлъэгъуащ...

980 views

Жьыщхьэмахуэ хъуахэм — гулъытэ

ЗэрытщIэщи, жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-р — жьыщхьэмахуэ хъуахэм я Махуэщ. Ар зэрыкъэралу щагъэлъапIэ. Мы махуэм нэхъ тегъэчынауэ дадэ-нанэхэм...

738 views

Лъэпкъхэм я зэкъуэшыныгъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ ягъэбыдэу

Дагъыстан Республикэм ехъулIэныгъэ хэлъу щекIуэкIащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымрэкIэ я фестивалыр. Къэрэшей-Черкесым и командэ къыхэхам хэта спортсменхэм...

1744 views

Адыгэ фащэм и Махуэр

Адыгэ фащэм и Дунейпсо Махуэр япэу ягъэлъэпIауэ щытащ 2011 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 28-м Адыгэ Республикэм деж. 2012...