КЪЭХЪУКЪАЩIЭХЭР

737 views

Жьыщхьэмахуэ хъуахэм — гулъытэ

ЗэрытщIэщи, жэпуэгъуэм (октябрым) и 1-р — жьыщхьэмахуэ хъуахэм я Махуэщ. Ар зэрыкъэралу щагъэлъапIэ. Мы махуэм нэхъ тегъэчынауэ дадэ-нанэхэм...

526 views

Лъэпкъхэм я зэкъуэшыныгъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ ягъэбыдэу

Дагъыстан Республикэм ехъулIэныгъэ хэлъу щекIуэкIащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымрэкIэ я фестивалыр. Къэрэшей-Черкесым и командэ къыхэхам хэта спортсменхэм...

1377 views

Адыгэ фащэм и Махуэр

Адыгэ фащэм и Дунейпсо Махуэр япэу ягъэлъэпIауэ щытащ 2011 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 28-м Адыгэ Республикэм деж. 2012...

480 views

Правителствэм хэтхэр ягъэбелджылащ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правителствэм и тхьэмадэу трагъыхьа Къэзэнокъуэ Руслан и къэгъэлъэгъуэныгъэкIэ, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид арэзы техъуащ...

453 views

Зэхьэзэхуэм и призер хъуащ

Хьэбэзым и "АРР" футбол командэр иджыри ехъулIэныгъэфIкIэ къыхэщащ «Фэ топ» Урысейпсо финал зэхьэзэхуэу шыщхьэIум (августым) и 21-29 махуэхэм...

728 views

Ислъамыр – мамырщIэкъущ

Мы махуэхэм Черкесск къалэм дэт индустриально-технологическэ колледжым деж зэIущIэ щекIуэкIащ. Колледжым и унафэщI Байрамуков Ахъмэт и жэрдэмкIэ, колледжым...

662 views

Адыгэ Хэкум къихьахэм ящыщщ

Тхыдэ гъуэгуанэхэм илъэс куэдкIэ ирикIуэу, Кавказымрэ абы щыпсэу лъэпкъхэмрэ я къекIуэкIыкам икъукIэ убгъуауэ тепсэлъыхьахэм ящыщщ дунейпсо зэхэрызекIуэ Челеби...

460 views

«МахуищкIэ — анэншэу, интернетыншэу…»

Мыпхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту Куэш-Хьэблэ къуажэм дэт, Амирокъуэ И. и цIэр зезыхьэ гимназием и унафэщI Сэкий Нурдин иджыблагъэ проект...

530 views

ЗэпыщIэныгъэр – лъэпкъыр къызэтенэным и хэкIыпIэщ

Кавказым щыпсэу адыгэхэмкIэ мы илъэсыр хьэщIэкIэ къулейуэ къыщIэкIащ. Апхуэдэу, накъыгъэ мазэм щыщIэдзауэ мызэ-мытIэу я Хэкужь къэкIуащ хамэ къэралхэм...

462 views

Европэм и чемпионщ!

ГуфIэгъуэ хъыбар мы махуэхэм къытIэрыхьащ Сербия къэралым хыхьэ Субботицэ къалэм къикIыу. Абдеж хуиту бэнэнымкIэ щекIуэкI, щIалэгъуалэр зыхэт Европэм...