ГЪУАЗДЖЭР

1048 views

“ЛъэIy” – Бемырзэ Мухьэдин

Псэм зыхищIэу Бемырзэ Мухьэдин и "ЛъэIу" усэр сценэм щагъэIуащ.

648 views

“ИстамбылакIуэ” – Хьэпа Мухьэмэд

Гум щIыхьэу, мухьэжырхэм я  "ИстамбылакIуэ" уэрэдыр оркестрымрэ жызыIэмрэ ягъэIу.

971 views

Мэлыжьыхьым и 25-р – Адыгэ ныпым и Махуэр Черкесск къалэм Iэтауэ щагъэльэпIащ.

МахуэщIым ипкъ иту, автопробег ирагъэкIуэкIащ, къалэм и нэхъыщхьэ уэрамым ныбжьыщIэхэри нэхъыжьхэри ныпхэр яIыгъыу ирикIуащ. Автоколоннэри лъэсу къехахэри "Лъэпкъхэм...

700 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ирихьэлIэу

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ягъэлъапIэ ЩIыгум тет лъэпкъ зэхуэмыдэхэм. Абыхэм ящыщщ адыгэ лъэпкъри. Дунейм къэщIэрэщIэжын зэрыщIидзэжым теухуа пшыхьыр...

602 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр Черкесск къалэм

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ди адэжьхэм ягъэлIапэу щыта махуэщIхэм ящыщщ. Абы къыхэкIыу махуэ гъэщIэгъуэным гулъытэ хуащIащ Черкесск къалэм...

519 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр

Мы махуэхэм Черкесск къалэм деж щагъэлъэпIащ Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр. МахуэщIым астрономие и лъэныкъуэкIэ лъабжьэ щIэлъщ. Пшыхьыр ягъэдэхащ...

1471 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

584 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

913 views

Арэшыкъуэ РэIуф лъэпкъ Iуэхум пищащ

Хьэбэз районым и унафэщI Арэшыкъуэ РэIуф Черкесия ТВ сайтым зэригъэпэща флешмобым хэтащ. Арэшыкъуэм езым и щапхъэkIэ игъэлъэгъуащ лъэпкъ...

570 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...