ГЪУАЗДЖЭР

939 views

“ЛъэIy” – Бемырзэ Мухьэдин

Псэм зыхищIэу Бемырзэ Мухьэдин и "ЛъэIу" усэр сценэм щагъэIуащ.

583 views

“ИстамбылакIуэ” – Хьэпа Мухьэмэд

Гум щIыхьэу, мухьэжырхэм я  "ИстамбылакIуэ" уэрэдыр оркестрымрэ жызыIэмрэ ягъэIу.

888 views

Мэлыжьыхьым и 25-р – Адыгэ ныпым и Махуэр Черкесск къалэм Iэтауэ щагъэльэпIащ.

МахуэщIым ипкъ иту, автопробег ирагъэкIуэкIащ, къалэм и нэхъыщхьэ уэрамым ныбжьыщIэхэри нэхъыжьхэри ныпхэр яIыгъыу ирикIуащ. Автоколоннэри лъэсу къехахэри "Лъэпкъхэм...

602 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ирихьэлIэу

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ягъэлъапIэ ЩIыгум тет лъэпкъ зэхуэмыдэхэм. Абыхэм ящыщщ адыгэ лъэпкъри. Дунейм къэщIэрэщIэжын зэрыщIидзэжым теухуа пшыхьыр...

532 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр Черкесск къалэм

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ди адэжьхэм ягъэлIапэу щыта махуэщIхэм ящыщщ. Абы къыхэкIыу махуэ гъэщIэгъуэным гулъытэ хуащIащ Черкесск къалэм...

468 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр

Мы махуэхэм Черкесск къалэм деж щагъэлъэпIащ Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр. МахуэщIым астрономие и лъэныкъуэкIэ лъабжьэ щIэлъщ. Пшыхьыр ягъэдэхащ...

1394 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

541 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

853 views

Арэшыкъуэ РэIуф лъэпкъ Iуэхум пищащ

Хьэбэз районым и унафэщI Арэшыкъуэ РэIуф Черкесия ТВ сайтым зэригъэпэща флешмобым хэтащ. Арэшыкъуэм езым и щапхъэkIэ игъэлъэгъуащ лъэпкъ...

522 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...