ГЪУАЗДЖЭР

786 views

Иджыблагъэ Къэрэшей-Черкесым и къалащхьэ Черкесск деж щекIуэкIащ ГъукIэ Зэмудин и IэдакъэщIэкI

Иджыблагъэ Къэрэшей-Черкесым и къалащхьэ Черкесск деж щекIуэкIащ ГъукIэ Зэмудин и IэдакъэщIэкI "Атлас черкесского (адыгского) шичепшина" тхылъым теухуа презентацэр....

639 views

Репатриантым и Махуэм. Черкесск къалэм

2016 гъэм (шыщхьэIум) августым и 1-м Черкесск къалэм деж щекIуэкIащ псапащIэ концерт. Ар траухуащ Репатриантым (Хэкум къэзыгъэзажэхэм) я...

531 views

Молэ Артур – «Андемыркъан»

2016 гъэм шыщхьэIум (августым) и 1-м Черкесск къалэм щекIуэкIа псапащIэ концертым щыщ Iыхьэ. Утыкур зыгъэдэхахэм ящыщщ Молэ Артуррэ...

629 views

Хьэкъул Оксанэ – «Къафэжь»

2016 гъэм шыщхьэIум (августым) и 1-м Черкесск къалэм щекIуэкIа псапащIэ концертым щыщ Iыхьэ. Утыкур зыгъэдэхахэм ящыщщ Хьэкъул Оксанэрэ...

610 views

Унэж МуIэед – «Си анэ»

2016 гъэм шыщхьэIум (августым) и 1-м Черкесск къалэм щекIуэкIа псапащIэ концертым щыщ Iыхьэ. Утыкур зыгъэдэхахэм ящыщщ Унэж МуIэедрэ...

512 views

Унэж МуIэед – «Беслъэней»

2016 гъэм шыщхьэIум (августым) и 1-м Черкесск къалэм щекIуэкIа псапащIэ концертым щыщ Iыхьэ. Утыкур зыгъэдэхахэм ящыщщ Унэж МуIэедрэ...

563 views

ТхьэкIумашэхэ Русланрэ Расулрэ – «Си къуэш»

2016 гъэм шыщхьэIум (августым) и 1-м Черкесск къалэм щекIуэкIа псапащIэ концертым щыщ Iыхьэ. Утыкур зыгъэдэхахэм ящыщщ ТхьэкIумашэ Русланрэ...

520 views

Молэ Артур – «Нэхущ удж»

2016 гъэм шыщхьэIум (августым) и 1-м Черкесск къалэм щекIуэкIа псапащIэ концертым щыщ Iыхьэ. Утыкур зыгъэдэхахэм ящыщщ Молэ Артуррэ...

536 views

Молэ Артур – «Шагъдий»

2016 гъэм шыщхьэIум (августым) и 1-м Черкесск къалэм щекIуэкIа псапащIэ концертым щыщ Iыхьэ. Утыкур зыгъэдэхахэм ящыщщ Молэ Артуррэ...

1075 views

“Си Адыгэ Хэку” – КIыщокъуэ Алим

КIыщокъуэ Алим и IэдакъэщIэкI "Си Адыгэ Хэку" усэмрэ адыгэ пщащэхэм ягъэзащIэ къафэмрэ узыIэпашэ.

1148 views

“ЛъэIy” – Бемырзэ Мухьэдин

Псэм зыхищIэу Бемырзэ Мухьэдин и "ЛъэIу" усэр сценэм щагъэIуащ.

708 views

“ИстамбылакIуэ” – Хьэпа Мухьэмэд

Гум щIыхьэу, мухьэжырхэм я  "ИстамбылакIуэ" уэрэдыр оркестрымрэ жызыIэмрэ ягъэIу.

1044 views

Мэлыжьыхьым и 25-р – Адыгэ ныпым и Махуэр Черкесск къалэм Iэтауэ щагъэльэпIащ.

МахуэщIым ипкъ иту, автопробег ирагъэкIуэкIащ, къалэм и нэхъыщхьэ уэрамым ныбжьыщIэхэри нэхъыжьхэри ныпхэр яIыгъыу ирикIуащ. Автоколоннэри лъэсу къехахэри "Лъэпкъхэм...

782 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ирихьэлIэу

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ягъэлъапIэ ЩIыгум тет лъэпкъ зэхуэмыдэхэм. Абыхэм ящыщщ адыгэ лъэпкъри. Дунейм къэщIэрэщIэжын зэрыщIидзэжым теухуа пшыхьыр...

671 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр Черкесск къалэм

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ди адэжьхэм ягъэлIапэу щыта махуэщIхэм ящыщщ. Абы къыхэкIыу махуэ гъэщIэгъуэным гулъытэ хуащIащ Черкесск къалэм...

572 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр

Мы махуэхэм Черкесск къалэм деж щагъэлъэпIащ Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр. МахуэщIым астрономие и лъэныкъуэкIэ лъабжьэ щIэлъщ. Пшыхьыр ягъэдэхащ...

1519 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

628 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...