ИСКУССТВО

1475 views

“Си Адыгэ Хэку” – КIыщокъуэ Алим

КIыщокъуэ Алим и IэдакъэщIэкI "Си Адыгэ Хэку" усэмрэ адыгэ пщащэхэм ягъэзащIэ къафэмрэ узыIэпашэ.

1505 views

“ЛъэIy” – Бемырзэ Мухьэдин

Псэм зыхищIэу Бемырзэ Мухьэдин и "ЛъэIу" усэр сценэм щагъэIуащ.

900 views

“ИстамбылакIуэ” – Хьэпа Мухьэмэд

Гум щIыхьэу, мухьэжырхэм я  "ИстамбылакIуэ" уэрэдыр оркестрымрэ жызыIэмрэ ягъэIу.

1344 views

Мэлыжьыхьым и 25-р – Адыгэ ныпым и Махуэр Черкесск къалэм Iэтауэ щагъэльэпIащ.

МахуэщIым ипкъ иту, автопробег ирагъэкIуэкIащ, къалэм и нэхъыщхьэ уэрамым ныбжьыщIэхэри нэхъыжьхэри ныпхэр яIыгъыу ирикIуащ. Автоколоннэри лъэсу къехахэри "Лъэпкъхэм...

1115 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ирихьэлIэу

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ягъэлъапIэ ЩIыгум тет лъэпкъ зэхуэмыдэхэм. Абыхэм ящыщщ адыгэ лъэпкъри. Дунейм къэщIэрэщIэжын зэрыщIидзэжым теухуа пшыхьыр...

929 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр Черкесск къалэм

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ди адэжьхэм ягъэлIапэу щыта махуэщIхэм ящыщщ. Абы къыхэкIыу махуэ гъэщIэгъуэным гулъытэ хуащIащ Черкесск къалэм...

761 views

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр

Мы махуэхэм Черкесск къалэм деж щагъэлъэпIащ Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр. МахуэщIым астрономие и лъэныкъуэкIэ лъабжьэ щIэлъщ. Пшыхьыр ягъэдэхащ...

1741 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

802 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

1138 views

Арэшыкъуэ РэIуф лъэпкъ Iуэхум пищащ

Хьэбэз районым и унафэщI Арэшыкъуэ РэIуф Черкесия ТВ сайтым зэригъэпэща флешмобым хэтащ. Арэшыкъуэм езым и щапхъэkIэ игъэлъэгъуащ лъэпкъ...

789 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

1389 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

1698 views

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым...

2526 views

Ди щ1эблэм я лъэ1у

Адыгэ быныр нэхъыжьхэм йолъэ1у ди лъэпкъ гупсысэк1эмрэ дунейтетык1эмрэ я гъащ1эр хуаунэт1ыным.

3445 views

Артур Кенчешаов читает свои стихи на Черкесии ТВ

Артур Кенчешаов читает свои стихи на Черкесии ТВ - "Скажи, мой брат..." - "Кони" - "Душа Черкесии в...