Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр Черкесск къалэм

1169

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ди адэжьхэм ягъэлIапэу щыта махуэщIхэм ящыщщ. Абы къыхэкIыу махуэ гъэщIэгъуэным гулъытэ хуащIащ Черкесск къалэм деж. МахуэщIыр гъэлъэпIэныр и жэрдэмщ “ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ” жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм. Хабзэм зэрыжиIэу, махуэщIыр Адыгэ Джэгу дахэкIэ зэхуащIыжащ.


comments powered by HyperComments