Мэлыжьыхьым и 17-м Къэрэшей-Черкесым хьэщIэ лъапIэхэр иригъэблэгъащ

1216

Мэлыжьыхьым и 17-м Къэрэшей-Черкесым хьэщIэ лъапIэхэр иригъэблэгъащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIа ди къуэш ди шыпхъухэр гуфIэгъуэ IуэхукIэщ къызэрыкIуар. Къеблэгъахэр щыIащ Абазакт къуажэм дэт, Къалмыкъ Юрэ хуэгъэпса музеим, Черкесск къалэм деж щыт и фэеплъ сыным. КъинэмыщIауэ, хьэщIэхэм адыгэ къуажэхэр къаплъыхьащ, “Iэдииху пэлас” зыгъэпсэхупIэми щыIащ.


comments powered by HyperComments