Гъэрэ щIырэ щызэхэкIым ирихьэлIэу

1267

Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ягъэлъапIэ ЩIыгум тет лъэпкъ зэхуэмыдэхэм. Абыхэм ящыщщ адыгэ лъэпкъри. Дунейм къэщIэрэщIэжын зэрыщIидзэжым теухуа пшыхьыр ягъэдэхащ ди адыгэ артисхэм. Апхуэдэщ уэрэджыIэ Пхъэш Азэмэти.


comments powered by HyperComments