Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр

876

Мы махуэхэм Черкесск къалэм деж щагъэлъэпIащ Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр. МахуэщIым астрономие и лъэныкъуэкIэ лъабжьэ щIэлъщ. Пшыхьыр ягъэдэхащ хэгъуэгум щыщ артист зэхуэмыдэхэм. Апхуэдэщ  ТхьэкIумашэхэ Русланрэ Расулрэ.


comments powered by HyperComments