Арэшыкъуэ РэIуф лъэпкъ Iуэхум пищащ

1256

Хьэбэз районым и унафэщI Арэшыкъуэ РэIуф Черкесия ТВ сайтым зэригъэпэща флешмобым хэтащ. Арэшыкъуэм езым и щапхъэkIэ игъэлъэгъуащ лъэпкъ Iуэхум дэтхэнэ адыгэри зэрыхэтыпхъэр.


comments powered by HyperComments