Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ

923

Адыгэбзэм и Махуэм ирихьэлIэу Черкесия ТВ сайтым флешмоб зэхиублащ. Мы Iуэхугъуэр хуэунэтIащ ди бзэм епхауэ щыIэ лъэпощхьэпохэм лъэпкъым гулъитэ хуригъэщIыным, адыгэбзэм и дахагъэмрэ и куууагъымрэ на1уэ щIыным.


comments powered by HyperComments