Театрыр зи 1эпэгъу

1895

Театрыр лъэпкъым и гъУощ и напэщ. Ар къызыгурыIуэ сценарист, театрымрэ киномрэ я режиссёр, еплъыкIэ гъэщIэгъуэнхэр зиIэ ЕмкIуж  Андзор и гупсысэхэмкIэ къыддэгуэшащ.


comments powered by HyperComments