Театрым лъэпкъыр зэпищIэу

1084

Тхьэмахуэ кIуам Черкесск къалэр щэнхабзэ и IуэхукIэ пшыхь гъэщIэгъуэн хэплъащ. Ар я фIыщIэщ Налшык къалэм къикIа ди лъэпкъэгъу къэбэрдейхэм. Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и гастрол турыр Къэрэшей-Черкесым и къалащхьэмкIэ иригъэжьащ.

ИужькIэ ар Адыгэ-Хьэблэ, Хьэбэз районхэми щыхьэщIащ. Къэбэрдей театрым къыздишащ «Ханума» спектаклыр.

Спектаклым ипэ къихуэу щыхьэт дытехъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и ВГТРК-м и унафэщI, къэбэрдей театрыр зи нэIэм щIэт Фырэ Руслан, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и унафэщI Пащты Иринэ, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и министр Гогуэ Мадинэ, КъЧР-м Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ адыгэ драмэ театрым и унафэщI (IэщIагъэм палъэкIэ пэрыт) КIуштэ (Акъ)

Динэ сымэ я зэпсэлъэныгъэм.


– Ди блэкIам ухэплъэжмэ, ди театрхэр зэкIэлъыкIуэу, зэдэлажьэу щытащ. Дэтхэнэ артистым дежкIи гастролнэ турхэр махуэщI пэлъыту щытащ. Хуэмурэ ди зэпыщIэныгъэр мыхьэнэншэ теплъэ гуэрым иуващ. Ар хуабжьу ди жагъуэщ икIи мы щытыкIэр хъуэжын хуейуэ къыдолъытэ. Ди гастрол турым и къалэн нэхъыщхьэу аращ хэтлъагъуэр, – жиIащ Фырэ Руслан.
Фырэм къыхигъэщащ Черкесск къалэм щыхьэщIэ артистхэр къэбэрдей студием зэрыхэтыр, абыхэм Щукин и цIэр зезыхьэ театр институтыр мы илъэсым къызэраухар.
– НыбжьыщIэ артистхэм къыздаша спектаклыр я диплом лэжьыгъэу щытащ. ЕгъэджакIуэхэм ар хуабжьу ягу зэрырихьам къыхэкIыу, Вахтанговым и театрым деж аргуэру спектаклыр щагъэлъэгъуауэ щытащ, – къыхигъэщащ Фырэм.

ЖыIэпхъэщ «Ханума» спектаклыр адыгэбзэкIэ зэрызэрамыдзэкIар. Абы и щхьэусыгъуэщ хэгъуэгухэм лъэпкъ зэхуэмыдэхэр зэрыщыпсэур.

– Ди щIалэгъуалэр щэнхабзэ, зэныбжьэгъуныгъэ я IуэхукIи зэпыщIа хъужыну дыхуейщ. Нобэрей гастролхэр ди хъуапсапIэм япэрей лъэбакъуэ хуэхъуауэ догугъэ, – жиIащ Фырэ Руслан.
КъинэмыщIауэ, зэпсэлъэныгъэм деж Фырэ Руслан къыхигъэщащ Къэрэшей-Черкесым и адыгэ театрыр дэIэпыкъуныгъэ зэрыхуэныкъуэр.

– Сыхуейт фи хэгъуэгум щыщ адыгэ студие Щукин и театр институтым щеджамэ, икIи абы сэ сыхущIэкъунущ. Ауэ ар зэфIэкIыху, Налшык къалэм дэт гъуазджэхэмкIэ институтым и театральнэ къудамэм цIыхуи 3-4 щедгъаджэ хъунущ. Аращ нобэкIэ ди мурадхэр, – жиIащ Фырэм.
КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и министр Гогуэ Мадинэ фIыщIэ хуищIащ Фырэ Руслан иIэ мурадхэм, гукъыдэжхэм папщIэ. Министрым къыхигъэщащ Къэрэшей-Черкесри щэнхабзэ и IуэхукIэ зэпыщIэныгъэ нэхъ куу зэрыхуэныкъуэр.

КъинэмыщIауэ, Фырэ Руслан щэнхабзэмкIэ Министерствэм тыгъэ хуищIащ «Адыгэ пшынэ» дискыр. Абы тетхащ макъамэ 200-м нэхърэ нэхъыбэ. Адыгэ макъамэхэр пшынэкIэ къоIу. Ахэр зэхуэхьэсыжащ 1895 гъэм щыщIэдзауэ нобэ махуэм къэс. Макъамэхэр къытращIыкIащ ВГТРК-м и архивым зэхуэхьэсауэ щIэлъа лентхэм. Дискым и бжыгъэр 500 къудейщ зэрыхъур. Ар езы Налшык деж щIэх зэбгырахащ.

Зэпсэлъэныгъэм иужь «Ханума» спектаклым щIидзащ. Драмэ театрым цIыхухэр мымащIэу къеблэгъащ. ЦIыхубэм фIэгъэщIэгъуэну еплъащ лIэужьыгъуэ зэмысам хиубыдэ спектаклым: ар уэрэдхэмкIэ, макъамэхэмкIэ куэду гъэнщIат.

Артист ныбжьыщIэхэм я зэчийм хуэфащэу Iэтауэ, Iэгуауэ инкIэ къеблэгъахэм пщIэ хуащIащ.

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.

comments powered by HyperComments