Ди къэфакIуэхэр щыпашэщ

1119

Куэд щIакъым Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ «Сэтэней» сабий цIыхубэ ансамблым «Орлята России» Урысейпсо зэхьэзэхум деж езанэ увыпIэр къыщилъэщу къызэрытхуеблэгъэжрэ.

Зэхьэзэхуэр щекIуэкIащ ТIуапсэ къалэм. Абы хэтащ Урысей и хэгъуэгъухэм щыщ къэфакIуэ гуп 65-рэ. Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIыу зэпеуэм деж зыкъыщигъэлъэгъуащ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ, ЛIымаху Анатолэ (къызэрацIыхур Аликщ) и гъэсэн «Сэтэней» къэфакIуэ гупым.
ДызэрыщыгуфIыкIыну, ди хэкуэгъу къэфакIуэ гупыр «Лъэпкъ къафэ» номинацэмкIэ езанэ нагъыщэкIэ къыхагъэщащ, зэпеуэм и лаурет хъуащ.

КъинэмыщIауэ, гупым и унафэщI, КъЧР-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЛIымаху Алик ансамблыр IэпщIэлъапщIагъ ин хэлъу зэригъэсам папщIэ, фIыщIэ тхылъ къыхуагъэфэщащ.

— Зэхьэзэхуэм деж къафитI къыщыдгъэлъэгъуащ. Зыр «Юность Черкесии», адрейр «Праздничная сюита» фIэщыгъэцIэхэр яIэу. Къафэхэм зэрытхузэфIэкIкIэ къыщыдгъэлъэгъуащ ди лъэпкъ щэнхабзэр, адыгэ къафэм хэлъ хабзэхэр.


Япэ къафэр къэтщIа нэужь, жюрим адыгэ Iэнэлъакъуищым шыгъу-пIастэр тету яхуэтхьри тыгъэ яхуэтщIащ. Ар занщIу къагурыIуакъым, сыту жыпIэмэ, жюрим и нэхъыбэр Москва къалэм къикIат. КъащыгурымыIуэм щIэупщIащ тщIам къикIымкIэ. Дэ къагурыдгъэIуащ ар ди лъэпкъым и хабзэу зэрыщытыр, — жеIэ ансамблым и гъэсакIуэм.

ЛIымаху Алик къыхигъэщащ етIуанэ къафэм щIэта макъамэр пасэрей уэрэдыжьу зэрыщытар.
— Пэжыр жыпIэнумэ, увыпIэ гуэркIэ дыгугъэу дежьакъым. АтIэ, сабийхэм зыкъагъэлъэгъуэн, я къэухьым нэхъ зиужьын, утыку итшэн, нэгъуэщI гупхэм зредгъэпщытэн мурадкIэ дыкIуауэ аращ. Арами, жюрим хуабжьу ягу дрихьащ, езанэ увыпIэри къытхуагъэфэщащ, — къыпещэ ЛIымахум.
Гупым и унафэщIым зэрыжиIэмкIэ, сабийхэм здэщыIа зэпеуэр ягу зэрырихьар яхуэмыIуэтэжу къэкIуэжащ.

Анатолэ къыхегъэщ нэгъуэщI зы Iуэхугъуэ. Ар гузэвэгъуэ хэтт апхуэдиз гуп къыздекIуэлIа зэхьэзэхуэм хэтыну иша сабийхэр тIэкIу шынэнкIэ. Ауэ, гъэсакIуэм зэрыжиIэмкIэ, гупыр зэрыгушхуэри, фIы дыдэу утыкум зыкъыщагъэлъэгъуащ.

ЛIымаху Алик къыхегъэщ дэIэпыкъуэгъу ямыгъуэтамэ, мы гупым зэхьэзэхуэм хэтыну лъэкIыныгъэ зэрамыIэнур.

— Мыпхуэдэ зэхьэзэхуэ ин дызэрыкIуэфар, дызэрыхэтар зи фIыщIэр сыт щыгъуи зыкъытщIэзыгъакъуэ, адыгэлI щыпкъэ Аргун Олегщ. Ар хуабжьу къыддэIэпыкъуащ. Сабийхэм я концерт фащэхэр Олегщ тхуезыгъэдар. Мы зэхьэзэхуэм папщIэ мылъку къыдэзыту дызыгъэкIуари аращ, – жеIэ къэфакIуэ гупым и унафэщIым.

Алик къыхегъэщ зэхьэзэхуэм деж жюрир зэрыщIэупщIар гупым къапылъым, къадэIэпыкъумкIэ. Я дэIэпыкъуэгъум и цIэр щриIуэм, Аргун Олег папщIи фIыщIэ тхылъ жюрим къыбгъэдэкIащ.
ЛIымахум фIыщIэ яхуещI гупым нэгъуэщIу къадэIэпыкъухэми, Али-Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ хьэрыч Iуэхум хэт щIалэхэм. Апхуэдэщ АбытIэ Мухьэмэд, Гуэгуш Казбек, ХьэкIырэ Азэмэт, Аслъэныкъуэ Дартанян сымэ. Мы щIалэхэм фIыщIэшхуэ яхузощI я гум пыкIыу мылъкукIэ зыкъызэрытщIагъэкъуам папщIэ, — къыхегъэщ Алик.

— Зэхьэзэхуэм деж ди гуп закъуэращ «макъамэ псэукIэ» (живая музыка) утыку къихьар, адрейхэм фонограммэ Iэмалыр къагъэсэбэпащ. АбыкIи къыхэзгъэщыну сыхуейщ илъэс куэд хъуауэ гупым къыдэлажьэ пшынауэ Iэзэ, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЛIымахуэ Зэрылэ и фIыщIэр, и гуащIэр.

Зэхьэзэхуэм къыхэжаныкIа гупыр Алик илъэсищ хъуауэ егъасэ. Жюрим хэтахэм къызэрыхагъэщамкIэ, иджыри илъэсищкIэ мы сабийхэм я гъэсакIуэр ядэлажьэмэ, ахэр лъагапIэ иным нэсыфынущ. Гупым и мурадщ дяпэкIэ езыхэм я концерт программэ зэрагъэпэщыжыну. ИкIи абы телэжьэн щIадзэнущ. Гъэмахуэм гупыр хуейщ Европэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм хэтыну икIи абы хущIэкъунущ. КъинэмыщIауэ, Урысейм щекIуэкIыну фестивалхэми, зэхьэзэхуэ, зэпеуэ зэхуэдэхэми «Сэтэнейм» зыхигъэнын и мурадкъыми, Тхьэм я гугъапIэр къадигъэхъу!

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.

comments powered by HyperComments