Лъэпкъэгъухэм папщIэ

1197

Жэпуэгъуэм (октябрым) и 7-м Черкесск къалэм деж «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм пэкIу (митинг) иригъэкIуэкIащ. ПэкIумкIэ щIалэгъуалэм къигъэлъэгъуащ Урысей Федерацэм Щамым (Сирием) деж щригъэкIуэкI политикэм арэзы зэрытехъуэр.


 

comments powered by HyperComments