Я фэеплъу

1432

Мы махуэхэм Хьэбэз районым хыхьэ Али Бэрдыкъуэ къуажэм деж мини-футболымкIэ турнир щекIуэкIащ. Мы гъэм турнирыр ещанэу ирагъэкIуэкIащ. Хабзэ зэрыхъуауэ, абы хэтащ Али Бэрдыкъуэ къуажэм щыщ футбольнэ гупхэр. Турнирыр я фэеплъщ игъуэ нэмысу дунейм ехыжа зэныбжьэгъухэу Жу Ерыжыбрэ Нэхущ Ахьмэдрэ.

Зэпеуэм хэтащ гупи 6. Ахэр: «Бэчбий», «Мамлюк», «Черкес», «Октябрь-юнайтед», «Найк», «Реал-Мадрид».

ДжэгукIэ гуащIэм иужь «Бэчбий» гупым къилъэщащ турнирым и япэ увыпIэр икIи кубокыр абы и IэмыщIэрылъ хъуащ етIэныгъэ пщIондэ. Кубокыр хуагъэфащэ хабзэщ текIуа гупым, икIи текIуахэм ар зэрахьэ къыкIэлъыкIуэ зэпеуэр къеблэгъэху.


ЕтIуанэ увыпIэр хуагъэфэщащ «Октябрь-юнайтед» гупым, ещанэр – «Найк» гупым. Гупхэм къалъэща увыпIэхэм елъытакIэрэ абыхэм хуагъэфэщащ сом мини 5, сом мини 3, сом мини 2 жэуэ.

КъинэмыщIауэ, мини-футболым нэхъ гъэщIэгъуэну зыкъэзыгъэлъэгъуа щIалэхэм щIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ. Апхуэдэу «Лучший вратарь» номинацэмкIэ текIуащ Сатушы Рустам; «Лучший бомбардир» – Хьэщыкъуей Салим; «Лучший защитник» – Жэнтемыр ХьэтIом.

Жу Ерыжыбрэ Нэхущ Ахьмэдрэ я фэеплъ зэпеуэр егъэкIуэкIыныр ягу къэкIауэ щытащ Жу Ерыстэмрэ Щохъужь Азэмэтрэ илъэсищкIэ узэIэбэкIыжмэ. Абыхэм я гукъэкIыр шэч лъэпкъ къыхамыхьэу даIыгъауэ щытащ Тхьэм и пащхьэ ихьэжа щIалэхэм я ныбжьэгъуу щыта псоми.

ЩIалэхэм я фэеплъыр я къуажэгъухэм екIуу зэрахьэ, дунейм дахэу тета зэныбжьэгъухэм я пщIэр зэраIэтынум хущIокъу.

КъызэгъэпэщакIуэхэм ящыщ Жу Ерыстэм турнирым сэбэп мымащIэ пылъу къелъытэ.

– ЩIалэгъуалэр спортым нэхъ ета мэхъу мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэр щалъагъукIэ. Куэдым яфIэгъэщIэгъуэну къытхохьэ. Иужьрей турнирыр зылъэгъуахэм хъыбар къаIуащ къыддэджэгуну хуейуэ, яфIэгъэщIэгъуну мы Iуэхур. Ахэр щыщщ Куэш-Хьбэлэ, Жьэкуэ къуажэхэм. Тхьэм жиIэмэ, гъатхэм къуажэкIэрэ дызэпеуэнущ, – жиIащ Жу Ерыстэм.

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.

 

comments powered by HyperComments