Iуащхьэмахуэ и щыгум

1481

2009 гъэм «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэмрэ ди къуэш лъэпкъым – абазэхэм – ящыщ щIалэхэмрэ Iуащхьэмахуэ и щыгум ихьауэ щытащ.


ЩIалэхэм зэрагъэпэща Iуэхугъуэр Хьэшыр Чылар и фэеплъым хуагъэпсащ. Адыгэ щIалэ Хьэшыр Чылар 1829 гъэм генерал Емануел и экспедицэм я пашу япэ дыдэу къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ Iуащхьэмахуэ и щыгум дэкIауэ щытащ. Видеор трихащ Хутэ Игорь.

comments powered by HyperComments