Адэжьхэм я фэеплъу

875

Накъыгъэм и 21-м Къэрэшей-Черкесым деж щекIуэкIaщ адыгэхэм я щыгъуэ махуэм теухуа Iуэхугъуэхэр. Щыгъуэ махуэр епхащ илъэсищэкIэ екIуэкIa, гур изых зауэм (1763-1864гьэхэм). Фэеплъ зекIyэм хэтащ ди лъэпкъэгъу щэ бжыгъэхэр. ЗекIуэр и дамыгъэщ ди адэжьхэр залымыгъэкIэ Хэкум зэрикIa гьуэгуанэм.


comments powered by HyperComments