“Си Адыгэ Хэку” – КIыщокъуэ Алим

1686

КIыщокъуэ Алим и IэдакъэщIэкI “Си Адыгэ Хэку” усэмрэ адыгэ пщащэхэм ягъэзащIэ къафэмрэ узыIэпашэ.


comments powered by HyperComments