Адыгэшым и лъэужьыр

3851

Шыр адыгэм ижь-ижьыж лъандэрэ къыдогъуэгурыкIуэ. Ар зауэлIми, зекIуэлIми и ныбжьэгъу пэжщ. Шагъдиир нэгъуэщI лъэпкъышхэм икъукIэ къащхьэщокI. Мы зэманым адыгэшыр пасэм хуэдэу хъупIэ хуитхэм иту щахъу, щагъэбагъуэ Къэрэшей-Черкесым хыхьэ “Биберд” щIыпIэм. Адыгэшыр зэфIэгъэувэжыным зи къару мымащIэ хэзылъхьэ Дер Вячеслав и мурадхэмкIэ къыддэгуэшащ.


comments powered by HyperComments