Абидокъуэ Люсанэ — Майм и 21-м — Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу

1633

Майм и 21-м – Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм – ирихьэлIэу, Черкесия ТВ-м папщIэ адыгэ лъэпкъым щыщ цIыху жыджэрхэр къэпсэлъащ, Апхуэдэщ КъЧР-м щI.ыхь зиIэ журналист Абидокъуэ Люсанэ.


comments powered by HyperComments