Эммэ Синд – Майм и 21-м – Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу

1043

Майм и 21-м – Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу, “Черкесия ТВ” – м папщIэ адыгэ лъэпкъым щыщ цIыху жыджэрхэр къэпсэлъащ. Абыхэм ящыщщ пщащэ дахэ, уэрэджыIэ цIэрыIуэ Эммэ Синд.


comments powered by HyperComments