КIыщокъуэ Алим и IэдакъэщIэкI “Си Адыгэ Хэку” усэмрэ адыгэ пщащэхэм ягъэзащIэ къафэмрэ узыIэпашэ.

comments powered by HyperComments