Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правителствэм и тхьэмадэу трагъыхьа Къэзэнокъуэ Руслан и къэгъэлъэгъуэныгъэкIэ, КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид арэзы техъуащ хэгъуэгу Правителствэм и IэнатIэ нэхъыщхьэхэм пэрытынухэм я кандидатурэм. Абы теухуауэ зэIущIэ екIуэкIар къызэIуихкIэрэ, Темрезов Рэшид игъэбелджылащ Правителствэм дяпэкIэ зэфIихыпхъэ къалэн нэхъыщхьэхэр.

– ШыщхьэIум (августым) и 27-м си унафэкIэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правителствэм и тхьэмадэ пщэрылъхэр игъэзащIэу Къэзэнокъуэ Руслан тезгъыхьауэ щытащ. Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутатхэм фIыщIэ яхузощI абы и кандидатурэр къыздаIыгъыу, я арэзыныгъэкIэ зэрыщIагъэбыдыхьыжам папщIэ. Абы къыуегъэлъагъу хэгъуэгум и хабзэкъэщI, зыгъэзащIэ власт къудамэхэр зэгурыIуэу зэрылажьэр, жылагъуэ, бэдаущ зэпIэзэрытыныгъэ республикэм зэрыщыIэр.
Правителствэм хэтынухэр наIуэ сщIын и пэкIэ, згъэбелджылыпхъэу къызолъытэ мы зэхъуэкIыныгъэхэм я къалэн нэхъыщхьэр – зыгъэзащIэ власт къудамэм и лэжьыгъэм нэхъри едгъэфIэкIуэнращ. Правителствэм куэдкIэ елъытащ республикэм и пщэдейрей махуэр. Министрхэр къыхэхыным ткIийуэ дыбгъэдохьэ – я щIэныгъэм, IэщIагъэрылажьэ Iэзагъэм, пэжагъым, щыпкъагъэм доплъ. Мыхьэнэ зиIэу къызолъытэ ПравителствэщIэм хэтхэм лэжьыгъэр зэIэпахыфыну зэрыдгъэпсар.

ЖыIэпхъэщ цIыхухэм я псэукIэм едгъэфIэкIуэнымкIэ илъэс кIуахэм лэжьыгъэфI зэрыдгуэщIар. Арами, дяпэкIэ нэхъыбэж къытпэщылъщ. Пэжщ, Правителствэм и лэжьыгъэр зэгуэрэми псынщIэу щытакъым, ауэ нобэ нэхъ гугъужщ. Сыту жыпIэмэ, абы и лэжьыгъэр тригъэпсыхьыпхъэщ къэралым къыщекIуэкI экономикэ щытыкIэм. Псоми зэрыфщIэщи, экономикэ щытыкIэр мы зэманым гугъущ, ди бгъэдыхьэкIэхэми зыщIыпIэ деж едгъэфIакIуэу, нэгъуэщIхэми зедгъэхъуэжыпхъуэ къыщIэкIынщ.

Правителствэм хыхьэ дэтхэнэми гу лъезгъэтэну сыхуейщ – Министерствэхэм, фи нэIэ щIэт къудамэхэм, къулыкъухэм я лэжьыгъэр зэтевгъэпсыхьэпхъэщ. Здыхуэныкъуэм деж IэщIагъэрылажьэхэм я Iэзагъым ехьэлIа упщIэхэри къэфIэтыпхъэщ. Си еплъыкIэр белджылыщ – къызэрыкIуэ IэщIагъэрылажьэм къыщыщIэдзауэ, унафэщIым щыщIэкIыжу – Iуэху зэфIахымкIэ жэуаплыгъэ яхьыр къагурыIуэн хуейщ, цIыхубэм дызэрыхуэлажьэр къагурыIуапхъэщ.

Правителствэм япэ зэфIихыпхъэ Iуэхущ – илъэс къакIуэм и консолидированэ бюджетым и проектымрэ СКФО-м и зыужьыныгъэ программэм дызэрыхыхьэну лъэныкъуэхэмрэ гъэбелджылыныр. Абы и IуэхукIэ, нэгъэсауэ фадэлэжьапхъэщ федералнэ къулыкъухэми, депутат къудамэми, щIыпIэ самоуправленэми.
Бюджетыр къызэрыгъэсэбэпыным къыщымынэу, абы и хэхъуэр нэхъыбэ зэрытщIынум дыхуэлэжьапхъэщ. Щхьэхуэу ди нэIэ еттыпхъэу къызолъытэ ику ит, нэхъ цIыкIу хыхьэхэкIырылажьэ къудамэхэм, инвесторхэм, мэкъумэш хъызмэтым хуэлажьэхэм. Абдеж япэу дгъэлъэгъуапхъэуи къэслъытэр – властыр яхузэIухауэ, сыт и лъэныкъуэкIи лэжьыгъэм хуэунэтIауэ зэрыщытращ.

Бюджетым и дефицитым, финанс, экономикэ гугъусыгъухэм емылъытауэ, республикэм и бюджетыр хуэунэтIауэ щытынущ социалнэ къудамэм. Урысей Федерацэм и Президентым и унафэхэм, игъэбелджыла лъэныкъуэхэм, чэнджэщхэм дытетыпхъэщ, ахэр сыт щыгъуи япэ идгъэщын хуейщ. Ар я нэIэ быдэу щIагъэтыпхъэщ Правителствэм хэтхэмрэ, вице-премьерхэмрэ.

Социалнэ къудамэм хуэгъэзауэ, етIуанэу ди нэIэ зытетыпхъэр – абы хуэдуухуа купсэщIэхэр зэрызэтетIыгъэну ахъшэ дяпэгъэрей бюджетым зэрыщыдгъэбелджылыпхъэращ. Куэд доухуэ иужьрей илъэсым, ауэ абыхэм дазэрыкIэлъыплъыпхъэ мылъкури хэдгъэкIын хуейщ.

ЖКХ-мрэ ухуэныгъэмрэ техуауэ жысIэнур зыщ- ар щхьэхуэу зи нэIэ щIэт цIыху хэтынущ Правителствэм. Сыту жыпIэмэ, зэфIэхыпхъэ пщэрылъэхэр, лэжьыгъэр къудамэм щыкуэдщ. Абы хохьэ социалнэ купсэхэри, коммуналнэ къудамэри, цIыхухэр псуэпIэщIэхэм зэрыщIэгъэтIысхьэжыпхъэри, нэгъуэщI куэди.
Социалнэ къудамэ и унафэщIхэм яхуэзгъэбелджылыну сыхуейщ – IэхъуэгъуэтегъэкIыу, нэмыплъыншэу фи Iуэхур зэфIэвмыхыу, цIыхухэм нэгъэсауэ гулъытэ яхуэфщIын хуейщ. ЩытыкIэ гугъу ихуа цIыхухэм зыхащIэн хуейщ фи набдзэгубдзаплъагъыр.

Егъэджэныгъэм и IуэхукIи IэмалыфI дызыхуэкIуэхэм адэкIи пыщапхъэщ. ЕГЭ-м наIуэ ищIащ дызэлэжьыпхъэ лъэныкъуэхэр зэрыщыIэр. Ар ди еплъыкIэм зэрызедгъэхъуэжыпхъэр зыгъэбелджылы нагъыщэщ. Пэжщ, иужьрей илъэсхэм зэфIэтхари мащIэкъым, ауэ абыкIи дыкъэувыIи хъунукъым.
Къэзэнокъуэ Руслани, Правителтсвэм хэтхэми сывохъуэхъу лэжьыгъэ ехъулIэныгъэкIэ. Республикэм и сэбэп къыхэкIыну къэфлъытэмэ, жэуаплыгъэ зыхэлъ лъэбакъуэхэр фчыну фытегушхуэ. Пэжагърэ IэщIагъэрылажьэ Iэзагъэрэ хэлъу фи лэжьыгъэм фыпэрыт, Къэрэшей-Черкесми, Урысей псоми я ефIакIуэныгъэм фыхуэлажьэ,- жиIащ Темрезов Рэшид.

АдэкIэ, республикэм и Iэтащхьэм игъэбелджылащ Правителтсвэм хэтхэр. Министерствэхэм я бжыгъэм зихъуэжакъым. Правителтсвэм и тхьэмадэм и къуэдзэхэр яхъуэжакъым. КъЧР-м и Правителствэм дяпэкIэ щылэжьэнущ:

Къэзэнокъуэ Руслан Уэлий и къуэр – КъЧР-м и Правителствэм и тхьэмадэ;
Байчорэ Елдар Пазлий и къуэ – Правителтсвэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ;
Батчаев Борис Анзор и къуэ – КъЧР-м и Правителствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ, «постоянный представитель КЧР» пщэрылъхэр Москва къалэм щызыгъэзащIэ;
Ксенофонтовэ Евгения Борис ипхъу – КъЧР-м и Правителствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ;
Уэз Мурат Нухь и къуэ – КъЧР-м и Правителствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ;
Смородин Сергей Александр и къуэ – КъЧР-м и Правителствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ;
Суюнов Джанибек Юнус и къуэ – КъЧР-м и Правителствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ;
Аргун Мурат Олег и къуэ – КъЧР-м и промышленностымкIэ, транспортымрэ энергетикэмрэкIэ министр;
Биджиев Умар Хьэнэфи и къуэ – КъЧР-м и мэкъумэш хъызмэтымкIэ министр;
Гуэгуэ Мадинэ Сергей ипхъу – КъЧР-м и щэнхабзэмкIэ министр;
Гордиенко Евгений Александр и къуэ – КъЧР-м и ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммуналнэ хъызмэтымрэкIэ министр;
КIэм Мурадин РэIуф и къуэ – КъЧР-м и гуащIэдэкIымрэ социалнэ зыужьыныгъэмрэкIэ министр;
Кравченко Иннэ Владимир ипхъу – КъЧР-м и егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэкIэ министр;
Кратов Евгений Владимир и къуэр – КъЧР-м и лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ министр;
Къуныжь Людмила Анатолий ипхъу – КъЧР-м и экономикэ зыужьыныгъэмкIэ министр;
Туркменова Мадинэ Денислам ипхъу – КъЧР-м и мылъкумрэ щIыгу IуэхухэмрэкIэ министр;
Чотчаев Расул Асчэр и къуэ – КъЧР-м и физическэ културэмрэ спортымрэкIэ министр;
Шаманов Казим Азрет-Алий и къуэ – КъЧР-м и узыншагъэр хъумэнымкIэ министр;
Эльканов Рустам Хьэнэфий и къуэ – КъЧР-м и финансхэмкIэ министр;
Эркенов Анзор Назир и къуэ – КъЧР-м и туризмэмкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмрэкIэ министр.

Бемырзэ Зураб.

comments powered by HyperComments