МахуэщIым ипкъ иту, автопробег ирагъэкIуэкIащ, къалэм и нэхъыщхьэ уэрамым ныбжьыщIэхэри нэхъыжьхэри ныпхэр яIыгъыу ирикIуащ. Автоколоннэри лъэсу къехахэри “Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъуныгъэм” хуэгъэпса стелэм деж къызэхуэсыжа нэужь, Адыгэ Джэгу дахэ зэрагъэпэщри, дыгъэр щыкъухьэм, шэху уэздыгъэхэмкIэ зэрагъэпэща Адыгэ ныпыр щIагъэнащ.

comments powered by HyperComments