Дагъыстан Республикэм ехъулIэныгъэ хэлъу щекIуэкIащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымрэкIэ я фестивалыр.

Къэрэшей-Черкесым и командэ къыхэхам хэта спортсменхэм зыкъагъэлъэгъуащ спорт лIэужьыгъуэ 12-кIэ: атлетикэ псынщIэмкIэ, армспортымкIэ, кIапсэкIэ зэпекъунымкIэ, пхъэ лъакъуэ кIыхьым тету зэдэжэнымкIэ, къару троеборьекIэ, IэфIауэнымкIэ, бгырыпх зыщIэлъ бэнакIуэхэм я зэпеуэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.
Къэрэшей-Черкес Республикэм физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министр Чотчаев Расул зэрыжиIамкIэ, спорт-щэнхабзэ фестивалыр махуэщI дахэ хъуащ. НэхъыфIу, ехъулIэныгъэ лъагэ яIэу зыкъэзыгъэлъэгъуахэр фестивалыр здекIуэкIа хэгъуэгум щыщ спортсменхэращ.

Ди республикэм щыщ спортсменхэм медал зэхуэмыдэу 6 къалъэщащ. Къыхэгъэщыпхъэщ атлетикэ псынщIэмкIэ, бгырыпх зыщIэлъ бэнакIуэхэм, армрестлерхэм я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэр. ЖыIэпхъэщи, ди командэр нэхъ екIуу зэрыхуэпамкIэ къыхэщащ.

— Фестивалыр егъэкIуэкIыным мыхьэнэшхуэ иIэщ Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгуми, Урысейм дежкIи. Абы хэгъуэгухэр зэрешалIэ, ныбжьэгъу зэхуещI, лъэпкъхэм яку зэныбжьэгъугъэ къыделъхьэ. Мыпхуэдэ зэхыхьэхэм, зэхэтшэ фестивалхэм я фIыщIэкIэ, Ищхъэрэ Кавказым хуэгъэзауэ щыIэ еплъыкIэхэр хуэм-хуэмурэ IуокIуэт. Дэ дгъэлъагъуэр зы щэнхабзэ, зы тхыдэ зэрыдиIэр, зы къарууэ дызэрызэкъуэтыр, кавказ Iущыгъэр зэрыдмыгъэкIуэдращ.

Фестивал екIуэкIам хуэгъэзауэ жысIэнщи, Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я спорт, щэнхабзэ зэхыхьэр хуабжьу фIыуэ, екIуу къызэгъэпэща хъуащ. УФ-м спортымкIэ, щэнхабзэмкIэ Министерствэхэм я къызэгъэпэщыныгъэкIэ, икъукIэ гъэщIэрэщIа зэхыхьэ зэхашащ.
Д

и къалэныр Iэмал имыIэу текIуэныгъэр къэтхьынратэкъым, атIэ щэнхабзэ, спорт я лъэныкъуэкIэ къуэш республикэхэмрэ дэрэ дяку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр дгъэбыдэныр, ехъулIэныгъэщIэхэмкIэ дызэдэгуэшэнращ, — жиIащ Чотчаев Расул.

Фестивалым и спорт программэм къыдэкIуэу мыбдеж щэнхабзэ Iыхьэри хуабжьу Iэтауэ къызэрагъэпэщащ. Хэгъуэгуу хъуам я лъэпкъ пщIантIэхэр ягъэуващ, абдежми лъэпкъхэм я хабзэхэр, я IэпщIэлъапщIагъыр, цIыхубэ декоративно-прикладной гъуазджэр щагъэлъэгъуащ.

— Ди республикэм и лъэпкъ пщIантIэм деж декоративно-прикладной гъуазджэм епхауэ къагъэщIэрэщIэжа IэщIагъэ лIэужьыгъуэхэкIэ мастер-класс щрагъэкIуэкIащ. Ди хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъитхум я лъэпкъ макъамэхэр, шхыныгъуэхэр мыбдеж щаIэтащ. Мыпхуэдэ махуэщIхэр хуабжьу сэбэпщ. Мыбдежхэм дыщызэIуощIэ, дызэроцIыху, ди Iуэху зэхэщIыкIкIэ дызохъуажэ. Аращ нэхъыщхьэр, — жиIащ Даур А. и цIэр зезыхьэ, щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмрэкIэ Къэрэшей-Черкес колледжым декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ и къудамэм и унафэщI Лэпыгъу Эммэ…

ИджыкIи, Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум хыхьэ щIыналъэхэм щыщу Кавказ Джэгухэр здыщемыкIуэкIауэ къэнар республикитIщ. ИкIи, гъэ къакIуэ фестивалыр Ингуш Республикэм деж щызэхашэнущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ.


Использование уникальных материалов, опубликованных на сайте Черкесия ТВ допускается только с при наличии активной гипер ссылки на первоисточник circassiatv.com
comments powered by HyperComments