Дагъыстан Республикэм ехъулIэныгъэ хэлъу щекIуэкIащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымрэкIэ я фестивалыр.

Къэрэшей-Черкесым и командэ къыхэхам хэта спортсменхэм зыкъагъэлъэгъуащ спорт лIэужьыгъуэ 12-кIэ: атлетикэ псынщIэмкIэ, армспортымкIэ, кIапсэкIэ зэпекъунымкIэ, пхъэ лъакъуэ кIыхьым тету зэдэжэнымкIэ, къару троеборьекIэ, IэфIауэнымкIэ, бгырыпх зыщIэлъ бэнакIуэхэм я зэпеуэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.
Къэрэшей-Черкес Республикэм физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министр Чотчаев Расул зэрыжиIамкIэ, спорт-щэнхабзэ фестивалыр махуэщI дахэ хъуащ. НэхъыфIу, ехъулIэныгъэ лъагэ яIэу зыкъэзыгъэлъэгъуахэр фестивалыр здекIуэкIа хэгъуэгум щыщ спортсменхэращ.

Ди республикэм щыщ спортсменхэм медал зэхуэмыдэу 6 къалъэщащ. Къыхэгъэщыпхъэщ атлетикэ псынщIэмкIэ, бгырыпх зыщIэлъ бэнакIуэхэм, армрестлерхэм я зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэр. ЖыIэпхъэщи, ди командэр нэхъ екIуу зэрыхуэпамкIэ къыхэщащ.

— Фестивалыр егъэкIуэкIыным мыхьэнэшхуэ иIэщ Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгуми, Урысейм дежкIи. Абы хэгъуэгухэр зэрешалIэ, ныбжьэгъу зэхуещI, лъэпкъхэм яку зэныбжьэгъугъэ къыделъхьэ. Мыпхуэдэ зэхыхьэхэм, зэхэтшэ фестивалхэм я фIыщIэкIэ, Ищхъэрэ Кавказым хуэгъэзауэ щыIэ еплъыкIэхэр хуэм-хуэмурэ IуокIуэт. Дэ дгъэлъагъуэр зы щэнхабзэ, зы тхыдэ зэрыдиIэр, зы къарууэ дызэрызэкъуэтыр, кавказ Iущыгъэр зэрыдмыгъэкIуэдращ.

Фестивал екIуэкIам хуэгъэзауэ жысIэнщи, Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я спорт, щэнхабзэ зэхыхьэр хуабжьу фIыуэ, екIуу къызэгъэпэща хъуащ. УФ-м спортымкIэ, щэнхабзэмкIэ Министерствэхэм я къызэгъэпэщыныгъэкIэ, икъукIэ гъэщIэрэщIа зэхыхьэ зэхашащ.
Д

и къалэныр Iэмал имыIэу текIуэныгъэр къэтхьынратэкъым, атIэ щэнхабзэ, спорт я лъэныкъуэкIэ къуэш республикэхэмрэ дэрэ дяку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр дгъэбыдэныр, ехъулIэныгъэщIэхэмкIэ дызэдэгуэшэнращ, — жиIащ Чотчаев Расул.

Фестивалым и спорт программэм къыдэкIуэу мыбдеж щэнхабзэ Iыхьэри хуабжьу Iэтауэ къызэрагъэпэщащ. Хэгъуэгуу хъуам я лъэпкъ пщIантIэхэр ягъэуващ, абдежми лъэпкъхэм я хабзэхэр, я IэпщIэлъапщIагъыр, цIыхубэ декоративно-прикладной гъуазджэр щагъэлъэгъуащ.

— Ди республикэм и лъэпкъ пщIантIэм деж декоративно-прикладной гъуазджэм епхауэ къагъэщIэрэщIэжа IэщIагъэ лIэужьыгъуэхэкIэ мастер-класс щрагъэкIуэкIащ. Ди хэгъуэгум щыпсэу лъэпкъитхум я лъэпкъ макъамэхэр, шхыныгъуэхэр мыбдеж щаIэтащ. Мыпхуэдэ махуэщIхэр хуабжьу сэбэпщ. Мыбдежхэм дыщызэIуощIэ, дызэроцIыху, ди Iуэху зэхэщIыкIкIэ дызохъуажэ. Аращ нэхъыщхьэр, — жиIащ Даур А. и цIэр зезыхьэ, щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмрэкIэ Къэрэшей-Черкес колледжым декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ и къудамэм и унафэщI Лэпыгъу Эммэ…

ИджыкIи, Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум хыхьэ щIыналъэхэм щыщу Кавказ Джэгухэр здыщемыкIуэкIауэ къэнар республикитIщ. ИкIи, гъэ къакIуэ фестивалыр Ингуш Республикэм деж щызэхашэнущ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ.

comments powered by HyperComments