Мы махуэхэм Черкесск къалэм дэт индустриально-технологическэ колледжым деж зэIущIэ щекIуэкIащ. Колледжым и унафэщI Байрамуков Ахъмэт и жэрдэмкIэ, колледжым къеблэгъащ Эктремизмэм пэщIэт купсэм щылажьхэмрэ динырылажьэхэмрэ. ЗэIущIэр зэпсэлъэныгъэ жыпхъэм тету екIуэкIащ.

Абы и къалэн нэхъыщхьэу щытащ щIалэгъуалэр экстремизмэм, терроризмэм гъэпцIагъэкIэ хамышэнращ.
Зэпсэлъэныгъэм ипэ къихуэу, колледжым щеджэ щIалэгъуалэр видео-ролик ирагъэплъащ. Роликым деж Айшэ пщащэм и къекIуэкIыкIар жыIэжу арат. Ар гъэпцIагъэкIэ экстремистхэм яхэхуа хъуауэ щытащ.

Пщащэр социальнэ хъым деж щIалэ гуэр нэIуасэ къыхуэхъури, зэпсэлъэурэ, ахэр зэрыша хъуащ. ЩIалэр Дагъыстаным щыщти и щхьэгъусэри здишащ. ИужькIэ Айшэ и фэтэрыр ирегъэщыж и къуэшхэр ахъшэ хуэныкъуэу жеIэри. ПIалъэ докIри, ахэр мэз гуэрым мэкуэш и щхьэгъусэм и ныбжьэгъухэм деж.
Зэман докIри, пщащэм къыжыраIэ и щхьэгъусэр яукIауэ, ар щымыIэжу.

ИужькIэ ар и щхьэгъусэм и ныбжьэгъухэм ящыщ нэгъуэщI щIалэ докIуэж. Ари яукIауэ къыжраIэ аргуэру. Апхуэдэурэ Айшэ мызэ-мытIэу къыщыщIащ. ИужькIэ зэрымыщIэкIэ абы къещIэ и щхьэгъусэу щыта щIалэхэр зэрыпсэур, зэрыузыншэр, ахэр къалэм тхъэжу зэрыдэсыр. Абдеж Айшэ къыгуроIуэ ар зыхашытIа Iуэхугъуэ фIейр, ар къагъэсэбэп къудеуэ зэрыщытр. Айшэ и фэтэрри имыIэжу, ахъши имыIэу утыку къинащ.

Ауэ псом хуэмыдэу, абы игу къеуэр, и жагъуэ хъур фIыуэ илъэгъуа и щхьэгъусэм апхуэдэу къызэрищIаращ. ЖыIэпхъэщ, Айшэ зыгуэр зэрымытэрэзыр къыгурыIуэт, сыту жыпIэмэ, и япэ щхьэгъусэм пщащэр и Iыхьлыхэм иригъэцIыхутэкъым. Ауэ, зэрыжаIэщи, «сыщыунэхъунум къысщхьэрипхъуащ».
Мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэр мащIэкъым. Ар къыхигъэщащ ЦПЭ-м щылажьэ Узденов Азрет.

– Мы Iуэхугъуэр къызыщыщIа пщащэм хуэдэхэр мащIэкъым. Ар псэууэ къызэраныр гъэщIэгъуэнщ. И нэхъыбапIэм деж, мыпхуэдэ пщащэр иужькIэ «живая бомба» ящI. Социальнэ хъыкIэ фыщыпсалъэкIэ фысакъ, набдзэгубдзаплъэу фыщыт, – жиIащ Узденгов Азрет.

КъинэмыщIауэ, Узденовым къыхигъхэщащ щIалэгъуалэр, псом хуэмыдэу, Iуэхугъуэ мыхъумыщIэхэм зэрыхэшытIэгъуафIэр.

– Иджыри фыщIалэщ. Нобэ фи хъуреягъкIэ къэхъу Iейри фIыри зыхывошэ. Зыгуэр гурыщхъуэ фщIымэ, нэхъыжь гуэрым жевIэ фи гупсысэр, зыгуэрым фечэнджэщ, – жиIащ Узденовым.

Псалъэ ущиекIэ щIалэгъуалэм захуигъэзащ имам Лепшоков Расул-хьэжы. Абы къыхигъэщащ Ислъам динымрэ экстремизмэмрэ зыкIи зэрызэмыкIуалIэр.

– Ислъам диным мамырым укъыхуреджэ. Абы зыщIыпIэм дежи щыжиIэкъым экстремисту ущытын хуейуэ. Езы Ислъам псалъэм «мамыр» къикIыр. НобэкIэ, Ислъамым епха экстремизм жыхуаIэр, пцIыщ. Ар къэрал щхьэхуэхэм я политическэ мурад фIехэр яухуэн пащIэ къагупсыса, ахъшэкэ яIыгъ гуп хьэбыршыбырщ. Нобэ нэхъ цIэрыIуэщ «Игил» гупыр. Ахэр Ислъамым зыкIи епхакъым. Ар Ислъам динкъым, – къыхигъэщащ Лепщоковым.

Имамым щапхъэу къихьащ Ислъам диныр цIыхухэм къахэзыхьа Мухьэмэд-бегъымбарыр. Лепшоковым къызэрыхигъэщамкэ, абы и гъащэр зэрыхъукIэ мамырым хуишащ, икIи нэгъуэщIхэри мамырым къыхуриджэт.

– Мы гъэм ди колледжым щIалэгъуалэу 200 къытхуэкIуащ. ЕгъэджакIуэхэр дызэчэнджэщри мы уэхугъуэм – экстремизмэм терроризмэм ди сабийхэр пэIэщIэ щIыным – япэу и гугъу щыпхъэу къэтлъытащ. Мы уэхугъуэм псом нэхърэ нэхъыфIу къытепсэлъыхьыфынур экстремизмэм пэщIэт купсэжм щылажьэхэращ, диным хуэлажьэхэращ, икIи аращ ахэр къыщIедгъэблэгъар – жиIащ колледжым и унафэщI Байрамуков Ахъмэт.

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ.

comments powered by HyperComments