Хьэбэзым и “АРР” футбол командэр иджыри ехъулIэныгъэфIкIэ къыхэщащ «Фэ топ» Урысейпсо финал зэхьэзэхуэу шыщхьэIум (августым) и 21-29 махуэхэм Волгоград къалэм щекIуэкIам.

Фигу къэдгъэкIыжыншщи, мы спорт зэхьэзэхуэм деж зи къару зэзыпщытар 2004 гъэм къалъхуа футболист ныбжьыщIэхэращ.

Зэпеуэм къекIуэлIащ Урысей Федерацэм и хэгъуэгу 12-м къабгъэдэкIа футбол командэхэр. Ахэр гупитIу ягуэшри, командэ хырых хъууэ, щхьэж и гупым деж бжьыпэр щыубыдыным футболистхэр хущIэкъуащ. Гупхэм деж бжьыпэр щызубыда командэхэр финал Iыхьэм икIри, абдежми медалхэм щIэбэнащ.
Ди хэгъуэгум къыбгъэдэкIыу спорт зэхьэзэхуэм хэта «АРР» командэм щIыхь лъагэ иIэу я джэгугъуэхэр ирагъэкIуэкIащ. Зыхэта гупым деж «АРР»-р Санкт-Петербургым — 1:0-у, Москвам — 8:0-у, Воронежым — 3:1-уэ, Великие Луки къалэм къикIахэм — 1:1-у, Камышин щыхэм — 0:0-у ядэджэгуащ.

Жагъуэ зэрыхъущи, зы топ закъуэщ «АРР»-м яхуримыкъужар финал зэпеуэм деж зэхьэзэхуэм пашагъэр щыубыдыным щIэбэныну. Домбеякъ медалым хущIэкъукIэрэ, «АРР»-м къыпэщIэта, Дон-Iут-Ростов къалэм къикIа футбол командэм бжыгъэр 4:2-уэ текIуэныгъэр къыфIахьащ.

Финалым деж Великие Луки, Новосибирск къалэхэм къикIа командэхэр щызэIущIэри, сыбыр командэм 1:0-у текIуэныгъэр къихьащ, «Фэ топ-2015» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и чемпиони хъуащ.

Ди хэгъуэгум къыбгъэдэкIа командэм къыхуагъэфэщащ кубокымрэ медалхэмрэ. КъинэмыщIауэ, «ЕбгъэрыкIуэ нэхъыфI» фIэщыгъэцIэр къызратар Казаков Русланщ. «ГъэсакIуэ нэхъыфI» фIэщыгъэцIэмкIэ Жумай Артур къыхагъэщащ.

Ди республикэм щыщ командэм Урысейпсо зэхьэзэхуэм зыкъыщигъэлъэгъуэфынымкIэ лъэкIыныгъэр къайзытар, мылъкукIэ футболист ныбжьыщIэхэм закъыщIэзыгъэкъуар Арэшыкъуэ Тыркубий и цIэкIэ щыIэ, Арэшыкъуэ РэIуф зи пашэ ПсапащIэ фондращ.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ.

comments powered by HyperComments