Гъэрэ щIырэ щызэхэкI пIалъэр ягъэлъапIэ ЩIыгум тет лъэпкъ зэхуэмыдэхэм. Абыхэм ящыщщ адыгэ лъэпкъри. Дунейм къэщIэрэщIэжын зэрыщIидзэжым теухуа пшыхьыр ягъэдэхащ ди адыгэ артисхэм. Апхуэдэщ уэрэджыIэ Пхъэш Азэмэти.

comments powered by HyperComments